dlapacjenta.info

Mechanizmy mielinacji

Mielinacja jest niezbędna dla właściwego funkcjonowania układu nerwowego. Badania nad mechanizmami regulującymi syntezę mieliny są niezwykle istotne, aby móc zidentyfikować nowe metody leczenia chorób demielinizacyjnych, takich jak stwardnienie rozsiane.

Zaburzenia w syntezie i utrzymywaniu mieliny skutkują neuropatiami demielinizacyjnymi. Rodzina białkowa neureguliny-1 (NRG1) uczestniczy w mielinizacji obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Związane z błoną białka NRG1 są przecinane przez sekretazy. Po przecięciu NRG1 typu I i II są uwalniane z błony komórki nerwowej. NRG1 typu III pozostaje związana z powierzchnią aksonu i stanowi sygnał kontaktowy, kontrolujący tworzenie osłonki mielinowej na włóknach nerwowych. Sekretazy indukują również ekspresję innych cząsteczek, które uczestniczą w tworzeniu mieliny i utrzymywaniu jej na aksonach.

Finansowany ze środków UE projekt "Role of secretases in myelination" (SECRETASES & MYELIN) miał na celu zbadanie roli sekretaz w mielinacji obwodowego układu nerwowego. Mechanizmy molekularne regulujące tworzenie i utrzymywanie mieliny obwodowego układu nerwowego badano na kulturach komórkowych i in vivo na zwierzętach.

Wyniki badania sugerują, że NRG1 typu III kontrolują mielinację na wiele sposobów. Uzyskane dane potwierdzają istnienie nieznanych dotąd szlaków, których modulacja może być korzystna w leczeniu obwodowych neuropatii demielinizacyjnych.

Wyjaśnienie mechanizmów regulujących aktywność NRG1 typu III i opisanie roli sekretaz dostarczyło ważnych wniosków na temat mechanizmów kontrolujących mielinację. Wyjaśnienie mechanizmów rozwoju chorób demielinizacyjnych pozwoli w przyszłości opracować nowe metody leczenia, które poprawią jakość życia chorych.

data ostatniej modyfikacji: 2015-03-23 15:20:04


Polityka Prywatności