dlapacjenta.info

Jak przewidzieć udar dzięki MRI

Obecnie leczenie ostrego udaru zależy od znajomości momentu wystąpienia pierwszych objawów. Europejskie konsorcjum pracuje nad metodą określania okna terapeutycznego.

Każdego roku 1,5 miliona w krajach UE pacjentów doświadcza udaru. Interwencyjna tromboliza rekombinowanym tkankowym aktywatorem plazminogenu jest jedyną skuteczną i zatwierdzoną specjalistyczną metodą leczenia pod warunkiem zastosowania nie później niż 4,5 godzin po wystąpieniu ostrego udaru niedokrwiennego. U blisko jednej piątej pacjentów nie jest możliwe precyzyjne ustalenie czasu wystąpienia udaru, co sprawia, że nie można u nich zastosować trombolizy.

Finansowany przez UE projekt WAKE-UP (Efficacy and safety of MRI-based thrombolysis in wake-up stroke: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial) został zainicjowany z myślą o tych właśnie pacjentach. Członkowie konsorcjum używają obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI) do określenia, czy pacjenci z udarem pozostają w obrębie 4,5 godzinnego okna terapeutycznego. Bazując na tej technice, pacjenci przejawiający objawy udaru będą randomizowani do leczenia trombolitycznego.

Podczas pierwszej części projektu zoptymalizowano przetwarzanie obrazu i oprogramowanie do określania zakresu zmian u pacjentów z udarem. Znaczącą część projektu poświęcono szkoleniom obrazowania dla ponad 300 klinicystów z 58 placówek. Do badania włączono ponad 775 pacjentów, z których 280 zostało zrandomizowanych. Obecnie trwa analiza danych, a partnerzy badają również skuteczność trombolizy w zależności, czy wystąpiło zamknięcie naczynia, czy zmiana perfuzyjna.

Ogólnym celem badania WAKE-UP jest rozwiązanie ciągle zwiększającego się problemu leczenia udaru. Wynik badania klinicznego dostarczy niekwestionowanego dowodu skuteczności i bezpieczeństwa bazującej na MRI trombolizy.

Oczekuje się, że odkrycia uczestników projektu zmienią wytyczne dotyczące leczenia ostrego udaru i zostaną szybko zastosowane, co doprowadzi do harmonizacji terapii udaru w całej UE. Długoterminowo podejście to umożliwi specjalistyczne leczenie pacjentów z ostrym udarem przy nieznanym początku objawów. Zakłada się, że niezwłoczne leczenie trombolityczne zwiększy o 10% liczbę pacjentów, którzy nie doświadczają po udarze niepełnosprawności lub u których jest ona minimalna.

data ostatniej modyfikacji: 2015-10-08 15:26:07


Polityka Prywatności