dlapacjenta.info

O leczeniu arytmii

Nagła śmierć sercowa wywołana chorobą naczyniowo-sercową jest numerem jeden na światowej liście przyczyn zgonów. Finansowani przez UE badacze pracowali nad wyjaśnieniem mechanizmów prowadzących do nagłej śmierci sercowej.

Nagła śmierć sercowa zazwyczaj pojawia się na skutek zaburzenia rytmu serca, a 80% jej przypadków jest związanych z migotaniem komór. Migotanie komór odnosi się do nieskoordynowanych skurczów mięśnia sercowego w związku z nieprawidłowymi impulsami elektrycznymi, które powodują ciężkie zaburzenia serca.

Ostatnio badacze odkryli, że aktywność elektryczna wyspecjalizowanego typu komórek w sercu, zwanych włóknami Purkiniego, poprzedza migotanie komór. Chirurgiczne usunięcie takich obszarów w sercu wyraźnie ograniczało u pacjentów nawracanie migotania komór.

Pod egidą projektu PSCD (Establishing the role of Purkinje fibres in the development of arrhythmias for the prevention of sudden cardiac death: Insights from a combined in vivo and ex vivo study), badacze połączyli optyczne obrazowanie ex vivo z elektrofizjologicznymi technikami in vivo do oceny funkcji włókien Purkiniego.

Na wczesnych etapach projektu badacze oceniali wzorce propagacji elektrycznej i repolaryzacji w sercu, aby określić czynniki wpływające na nieprawidłowości w przewodnictwie elektrycznym serca.

Początkowo naukowcy badali wpływ włókien Purkinjego na aktywację elektryczną i propagację bodźców w mięśniu sercowym. Następnie walidowali wyniki doświadczalnie. Sprzężenie elektryczne, architektura tkanek i morfologia potencjału czynnościowego okazały się głównymi czynnikami u podłoża arytmii. Ustalenia te opublikowano w czasopiśmie Frontiers in Physiology.

Dzięki projektowi PSCD opracowano innowacyjną, ogólną mapę aktywacji z wykorzystaniem sygnałów optycznych, która została zaprezentowana na 35 Dorocznej, Międzynarodowej Konferencji IEEE oraz opublikowana w materiałach konferencyjnych. To narzędzie okazało się bezcenne przy rekonstruowaniu aktywności elektrycznej w 3D serc dużych zwierząt ex vivo. Naukowiec pracujący w projekcie otrzymał III nagrodę dla młodych badaczy podczas 40 Międzynarodowego Kongresu Electrokardiologicznego w Wielkiej Brytanii.

Ten sam badacz zidentyfikował również nowy szlak, który powoduje utrzymujący się częstoskurcz przedsionkowy u owiec z prawidłowym mięśniem sercowym. Częstoskurcz przedsionkowy to zaburzenie, w którym liczba uderzeń serca na minutę przekracza 100. Szlak składał się z mięśniowego obszaru zwanego beleczką przegrodowo-brzeżną, w której odkryto pewne struktury włókien Purkiniego.

Działalność uczestników projektu pozwoliła odkryć nowe cele chirurgicznego leczenia arytmii. Powinno to zwiększyć dokładność ablacji, skrócić czas zabiegu i zwiększyć odsetek skuteczności, a w związku z tym poprawić rokowania pacjentów. Co więcej utworzone nowatorskie narzędzia mogą posłużyć do badań różnych modeli i gatunków doświadczalnych oraz wzorców aktywacji elektrofizjologicznej.

data ostatniej modyfikacji: 2015-09-25 07:49:20


Polityka Prywatności