dlapacjenta.info

Program Horyzont 2020 pomaga pacjentom z niewydolnym sercem

Projekt Science dotyczący terapii komórkowej, która poprawia funkcję skurczową lewej komory serca i zmniejsza dolegliwości u pacjentów z niewydolnością serca zrealizuje Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach z partnerami w ramach projektu Horyzont 2020.

Jak poinformowała rzeczniczka uczelni Agata Kalafarska, podpisano  umowę grantową. Wniosek aplikacyjny został złożony przez konsorcjum międzynarodowe w ramach programu Horyzont 2020 i uzyskał pozytywną ocenę Komisji Europejskiej.
 
Ponieważ zastosowanie własnych komórek pacjentów z niewydolnością serca jest mniej skuteczne, w projekcie planowane jest opracowanie wspólnie z Europejską Agencją Leków protokołu produkcji allogenicznych komórek mezenchymalnych tkanki tłuszczowej zdrowych dawców. Są one lepszym źródłem prawidłowych funkcjonalnie komórek do terapii regeneracyjnej.
 
Celem projektu będzie również przeprowadzenie badań pacjentów z oporną na standardowe leczenie niewydolnością serca i - w oparciu o wyniki badania - wniosek o uznanie tego produktu komórkowego za produkty lecznicze terapii zaawansowanej.
 
W projekcie weźmie też udział Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. L. Gieca, gdzie realizowane będą badania z udziałem pacjentów. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu ośrodka w system elektroanatomiczny, pozwalający na bezpośrednią implantację komórek progenitorowych do mięśnia sercowego. Kierownikiem projektu po stronie SUM jest szef III Katedry Kardiologii Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. Wojciech Wojakowski.
 
Zwycięski projekt SUM jest pierwszym realizowanym w województwie śląskim w obszarze tematycznym „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”. W całym kraju na 83 złożone w tym obszarze wnioski dofinansowanie otrzymało jedynie 13 projektów.
 
Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i będzie trwał 5 lat. Jego całkowita wartość wynosi blisko 6 mld euro. Kwota dofinansowania dla SUM to 416 tys. euro, w tym 40 tys. euro dla szpitala. W skład międzynarodowego konsorcjum wchodzi 9 partnerów, oprócz SUM to m.in. uczelnie medyczne w Wiedniu, Lublanie, czy Utrechcie.
 
Horyzont 2020 to unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego siedmioletni budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld euro. (PAP)

data ostatniej modyfikacji: 2015-01-20 20:27:26


Polityka Prywatności