dlapacjenta.info

Artykuły dla pacjenta

Jak przewidzieć udar dzięki MRI

Obecnie leczenie ostrego udaru zależy od znajomości momentu wystąpienia pierwszych objawów. Europejskie konsorcjum pracuje nad metodą określania okna terapeutycznego.

Każdego roku 1,5 miliona w krajach UE pacjentów doświadcza udaru. Interwencyjna tromboliza rekombinowanym tkankowym aktywatorem plazminogenu jest jedyną skuteczną i zatwierdzoną specjalistyczną metodą leczenia pod warunkiem zastosowania nie później niż 4,5 godzin po wystąpieniu ostrego udaru niedokrwiennego. U blisko jednej piątej pacjentów nie jest możliwe precyzyjne ustalenie czasu wystąpienia udaru, co sprawia, że nie można u nich zastosować trombolizy.

Finansowany przez UE projekt WAKE-UP (Efficacy and safety of MRI-based thrombolysis in wake-up stroke: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial) został zainicjowany z myślą o tych właśnie pacjentach. Członkowie konsorcjum używają obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI) do określenia, czy pacjenci z udarem pozostają w obrębie 4,5 godzinnego okna terapeutycznego. Bazując na tej technice, pacjenci przejawiający objawy udaru będą randomizowani do leczenia trombolitycznego.

Podczas pierwszej części projektu zoptymalizowano przetwarzanie obrazu i oprogramowanie do określania zakresu zmian u pacjentów z udarem. Znaczącą część projektu poświęcono szkoleniom obrazowania dla ponad 300 klinicystów z 58 placówek. Do badania włączono ponad 775 pacjentów, z których 280 zostało zrandomizowanych. Obecnie trwa analiza danych, a partnerzy badają również skuteczność trombolizy w zależności, czy wystąpiło zamknięcie naczynia, czy zmiana perfuzyjna.

Ogólnym celem badania WAKE-UP jest rozwiązanie ciągle zwiększającego się problemu leczenia udaru. Wynik badania klinicznego dostarczy niekwestionowanego dowodu skuteczności i bezpieczeństwa bazującej na MRI trombolizy.

Oczekuje się, że odkrycia uczestników projektu zmienią wytyczne dotyczące leczenia ostrego udaru i zostaną szybko zastosowane, co doprowadzi do harmonizacji terapii udaru w całej UE. Długoterminowo podejście to umożliwi specjalistyczne leczenie pacjentów z ostrym udarem przy nieznanym początku objawów. Zakłada się, że niezwłoczne leczenie trombolityczne zwiększy o 10% liczbę pacjentów, którzy nie doświadczają po udarze niepełnosprawności lub u których jest ona minimalna.

data ostatniej modyfikacji: 2015-10-08 15:26:07


Polityka Prywatności