dlapacjenta.info

Artykuły dla pacjenta

Genetyka zapalenia stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest nieuleczalną chorobą autoimmunologiczną, która dotyka milionów ludzi na całym świecie. W ramach finansowanego przez UE projektu badane są warianty genowe, które mogą predysponować do RZS.

Dzięki badaniom asocjacyjnym całego genomu naukowcy zidentyfikowali obszary genomu, które zwiększają predyspozycje do RZS, lecz nie znaleźli konkretnych genów tej choroby. Wynika to ze złożonych zależności pomiędzy genotypem a fenotypem w RZS oraz innych chorobach autoimmunologicznych.

Białko 3 indukowane czynnikiem martwicy nowotworów alfa (TNFAIP3) jest ujemnym regulatorem NF-kappaB i uczestniczy w ograniczaniu działania szlaku sygnałowego receptora TNF. IGR są to sekwencje DNA w regionach znajdujących się pomiędzy genami. Odkryto związek IGR znajdującego się przed genem TNFAIP3 z takimi chorobami autoimmunologicznymi, jak RZS, cukrzyca typu 1, choroby zapalne jelit i toczeń rumieniowaty układowy.

Projekt GENTOPHEN koncentrował się na zidentyfikowaniu wariantów genowych w locus TNFAIP3, które zwiększają podatność na RZS. Naukowcy korzystali z najnowocześniejszych technologii, w tym bioinformatyki, oznaczeń zmian w mobilności elektroforetycznej, immunoprecypitacji chromatyny oraz zmodyfikowanej wersji techniki wychwytywania konformacji chromosomu.

Wyniki ujawniły, że wariant genowy rs6927172 w locus TNFAIP3 przyczynia się do zaburzeń regulacji ekspresji TNFAIP3. To sugeruje z wysokim prawdopodobieństwem uczestnictwo rs6927172 w patogenezie RZS.

Działania projektu pozwoliły opracować techniki wykraczające poza bieżący stan wiedzy w dziedzinie złożonej genetyki chorób. Techniki te mogą pomóc wyjaśnić etiologię innych chorób, równie złożoną jak w przypadku RZS.

data ostatniej modyfikacji: 2015-03-23 14:58:47


Polityka Prywatności